Madziuń

45 tekstów – auto­rem jest Madziuń.

I na­dej­dzie ta­ki dzień, kiedy piękne słowa ukocha­nej oso­by, od­bie­rzesz ja­ko os­try cios skiero­wany w stronę Two­jego ser­ca. Słowa ukocha­nej oso­by, która będzie już kocha­na dla ko­goś innego. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 marca 2010, 19:54

Na­wet ser­ce cza­sami cier­pi na krótkowzroczność, nie dos­trze­gając szczęścia, czające­go się tuż za rogiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 marca 2010, 21:23

Chciałbyś mieć wszys­tko na­raz Człowieku. Ale czy wys­tar­czyłoby Ci siły, żeby to WSZYS­TKO unieść? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 lutego 2010, 21:45

Przy­jaźń to pro­myk słońca, który na­wet w pochmur­ny dzień, pot­ra­fi roz­pro­mienić czyjąś duszę. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 lutego 2010, 22:44

Przeszko­dy nie po­win­ny nas og­ra­niczać. One są po to, aby po­kony­wać swo­je słabości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 lutego 2010, 13:10

Spełniając swo­je marze­nia, jes­teśmy szczęśli­wi do mo­men­tu, w którym uświada­miamy so­bie, że nie ma­my już o czym marzyc. A nie mając marzeń wy­niszcza­my nie tyl­ko siebie, ale i ludzi wkoło, od­bierając im ich marzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2010, 16:45

Przy­jaźń nie po­lega na wy­pełnianiu wol­ne­go cza­su, lecz na wspiera­niu się, na­wet po­mimo je­go braku. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 lutego 2010, 14:20

Pew­ne­go dnia ktoś za­pukał do mo­jego ser­ca.

- Kto tam? (...) z niecier­pli­wością ocze­kiwałam odpowiedzi.
- Sa­mot­ność. (...) usłyszałam i jak mała dziew­czyn­ka scho­wałam głowę pod poduszkę. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 lutego 2010, 16:52

Czas ku­si, ze­gar dusi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 lutego 2010, 16:51

Szczęście jest wte­dy, kiedy mi­mo mro­ku, pot­ra­fisz dos­trzec piękno czy­jejś duszy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 lutego 2010, 22:39
Madziuń

Uśmiech? To najpiękniesza reakcja na widok drugiego człowieka. Szczęscie? To coś co Tkwi w nas głęboko... i coś co niektórzy nazywają przypadkiem lub zbiegiem okolicznosci. Radośc? to obecnośc ukochanej osoby. Łza? niekiedy łza jest łzą szczęścia. Człowiek? To uśmiech, któremu nadano ręce i nogi. Życie? Jest czymś co przemija, ale czego nie możemy traktowac ot tak poporstu. Jest dniem dzisiejszym, wczorajszym i jutrzejszym. Jest bałaganem, radością, szczęściem, uśmiechem, jest drugim człowiekiem, jest łzą, jest chwilą. Jest czymś pięknym i niespodziewanym. :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Madziuń

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność